Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest  Rodzinna Pracownia Kulinarna Cecylia Białas, Al. Solidarności / Ks. Mieszka I, 61-626 Poznań (dalej: Administrator)
 2. Administrator przestrzega przepisów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), Rozporządzeniu z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do składania zamówień na Platformie. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Użytkownika.
 5. Użytkownik podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi
 6. Administrator przetwarza dane osobowe (tj. informacje służące do zidentyfikowania Użytkownika) udostępnione dobrowolnie w celu korzystania z Platformy.
 7. Rejestracja i logowanie Użytkownika na Platformie lub składanie Zamówień oznacza zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych:
 • Imię i nazwisko Użytkownika
 • Imiona i nazwiska dzieci / prawnych podopiecznych Użytkownika
 • Adres e-mail Użytkownika
 • Telefon Użytkownika
 • Nazwa placówki oświatowej, do której uczęszczają dzieci / podopieczni Użytkownika
 • Dane/Informacje o dokonywanych płatnościach
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji świadczonych przez siebie Usług.
 2. Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawiania/uzupełniania/uaktualniania, usunięcia wszystkich swoich danych osobowych zgromadzonych na Platformie, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu zrealizowania tych uprawnień prosimy o zgłoszenie na adres mailowy: kontakt@kid-eat.pl  lub samodzielne dokonanie zmian za pośrednictwem założonego na Platformie konta. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Firma udzieli odpowiedzi tak szybko, jak to możliwe, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 3. Administrator nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników osobom trzecim i przetwarza je wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi oraz prawidłowego wykonania Umów zawartych na podstawie składanych przez Użytkownika Zamówień. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.
 4. Administrator dąży do zapewnienia całkowitej ochrony zgromadzonych/przetwarzanych danych osobowych, w związku z czym podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania nadużyciu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieuprawnionemu wprowadzaniu do nich zmian.
 5. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 6. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 • Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 • Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 • Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
 • Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
 • Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Wniosek dotyczący realizacji praw można złożyć w formie pisemnej na adres: Rodzinna Pracownia Kulinarna Cecylia Białas, Al. Solidarności / Ks. Mieszka I, 61-626 Poznań lub drogą e-mailową na adres: kontakt@kid-eat.pl

Wersja obowiązująca od dnia 01.09.2018